Có 1 kết quả:

tạo hình

1/1

tạo hình

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tạo hình, làm khuôn