Có 1 kết quả:

tạo thành

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hình thành, biến thành.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm nên.

Một số bài thơ có sử dụng