Có 1 kết quả:

tạo đoan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gây nên đầu mối sự việc — Bắt đầu.

Một số bài thơ có sử dụng