Có 1 kết quả:

phùng dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rộng nách. Cái áo nách rộng, áo thụng mà nhà nho ngày xưa thường mặc.