Có 1 kết quả:

phùng y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo thụng, áo rộng.