Có 1 kết quả:

liên hợp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hợp lại với nhau mà làm việc.