Có 1 kết quả:

liên tiếp

1/1

liên tiếp

phồn thể

Từ điển phổ thông

liên tiếp

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nối liền theo nhau.