Có 1 kết quả:

liên kết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ràng buộc chặt chẽ với nhau để hành động.