Có 1 kết quả:

chu vi

1/1

chu vi

phồn thể

Từ điển phổ thông

chu vi, vòng quanh, bao quanh