Có 1 kết quả:

chu kì

1/1

Từ điển trích dẫn

1. ☆Tương tự: 周期.