Có 1 kết quả:

chu tuế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đầy một tuổi. § Cũng viết 周歲.