Có 1 kết quả:

tiến thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bước tới mà lấy được cái hay cái tốt.

Một số bài thơ có sử dụng