Có 1 kết quả:

tiến khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chở hàng hoá vào cửa biển một nước.