Có 1 kết quả:

tiến quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bước lên chức quan cao hơn.

Một số bài thơ có sử dụng