Có 1 kết quả:

tiến dẫn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dắt tới trước, ý nói đưa người tài lên để dùng vào việc nước.