Có 1 kết quả:

tiến kích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xấn tới mà đánh.