Có 1 kết quả:

tiến thảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xấn tới mà đánh giặc. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc : » Biết nay chàng tiến thảo nơi đâu «.