Có 1 kết quả:

tiến cống

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dâng nộp.