Có 1 kết quả:

tiến quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem binh đội tới phía trước, gần địch hơn.