Có 1 kết quả:

dật khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Miệng nói quá. Lời nói vượt quá sự thật.