Có 1 kết quả:

dật cư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở ẩn — Ở yên, sống yên vui.