Có 1 kết quả:

dật quần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vượt khỏi người xung quanh. Như Siêu quần.