Có 1 kết quả:

viễn

1/1

viễn

phồn thể

Từ điển phổ thông

xa xôi

Từ điển trích dẫn

1. Một dạng của chữ 遠.