Có 1 kết quả:

bức cung

1/1

bức cung

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bức cung