Có 1 kết quả:

bức cận

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sát lại gần.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sát lại gần.