Có 1 kết quả:

du hằng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vượt quá tầm thường. ◇Lâm Tắc Từ 林則徐: “Mông ủy nhậm chi du hằng, di thâm cảm phấn; niệm trách thành chi trọng đại, bội thiết tủng hoàng” 蒙委任之逾恆, 彌深感奮; 念責成之重大, 倍切悚惶 (Báo cáo để việt nhật kì chiệp 報告抵粵日期摺).