Có 1 kết quả:

toại nguyện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thoả lòng mong ước.

Một số bài thơ có sử dụng