Có 1 kết quả:

ngộ hợp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gặp gỡ nhau và thấy lòng dạ giống nhau.