Có 1 kết quả:

ngộ biến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gặp việc không xảy tới. Đoạn trường tân thanh có câu: » Sao cho cốt nhục vẹn tuyền, trong khi ngộ biến tùng quyền biết sao «.