Có 1 kết quả:

du noạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lười biếng ham chơi, không chịu làm ăn.