Có 1 kết quả:

du phương tăng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thầy tu đi từ nơi sang nơi khác mà hành đạo.