Có 1 kết quả:

du lịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi qua nhiều nơi. Đi chơi qua nhiều nơi.

Một số bài thơ có sử dụng