Có 1 kết quả:

vận chưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cử động bàn tay. Trở bàn tay. Chỉ sự rất dễ dàng.

Một số bài thơ có sử dụng