Có 1 kết quả:

vận khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự hay dở xoay vần tới trong cuộc đời.

Một số bài thơ có sử dụng