Có 1 kết quả:

vận hà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sông đào, để dùng vào việc chuyên chở hàng hoá sản vật.