Có 1 kết quả:

vận dụng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xoay trở mà dùng.

Một số bài thơ có sử dụng