Có 1 kết quả:

vận lương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chở thóc gạo đồ ăn tới cho quân lính.

Một số bài thơ có sử dụng