Có 1 kết quả:

vận phí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền bạc trả cho việc chuyên chở.