Có 1 kết quả:

vận tống

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chở đi, đưa đi. Như Vận tải.