Có 1 kết quả:

biến bố

1/1

biến bố

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khắp nơi đều có