Có 1 kết quả:

quá bội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hơn gấp đôi. Gấp hơn hai lần.