Có 1 kết quả:

quá vấn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hỏi han việc đã qua.

Một số bài thơ có sử dụng