Có 1 kết quả:

quá niên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đã qua cái tuổi trẻ trung, chỉ người đứng tuổi. Đoạn trường tân thanh có câu: » Quá niên trạc ngoại tứ tuần, hình dung chải chuốt áo quần bảnh bao «.

Một số bài thơ có sử dụng