Có 1 kết quả:

quá vãng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đã đi qua. Đã qua — Chết. Cũng như: Quá cố.

Một số bài thơ có sử dụng