Có 1 kết quả:

quá ý bất khứ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Áy náy, không yên lòng.