Có 1 kết quả:

quá thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Qua tay. Trao cho người khác.