Có 1 kết quả:

quá cố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đã đi qua mà thành người xưa, ý nói đã chết.

Một số bài thơ có sử dụng