Có 1 kết quả:

quá ư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hơn. Nhiều hơn — Vượt mức thường.

Một số bài thơ có sử dụng