Có 1 kết quả:

quá kì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vượt khỏi thời hạn đã định. Trễ hẹn.