Có 1 kết quả:

quá bộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bước hơn lên một chút nữa. Ghé bước. Tiếng trịnh trọng mời người khác tới nhà mình.